GIẤY CHỨNG NHẬN

1, Đăng ký kinh doanh

2, Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

3, Chứng nhận đăng ký mẫu dấu

4, Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

5, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
- Phiếu phân tích mẫu cốc nhựa
-, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm

6.Giấy kiểm định chất lượng :
- Kết quả thử nghiệm xô lau nhà 360 độ
- Kết quả thử nghiệm Đèn sưởi hồng ngoại đăng trong nhà tắm nhãn hiệu HIPTOPS
- Kết quả thử nghiệm máy làm caramen